Kategorie: Aktuality

Směrnice přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

SMĚRNICE

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí (dále jen mateřská škola) se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, zákonem č.500/2004 Sb., Správní řád v platném znění a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

 

Organizace zápisu

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu k podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2024/2025 a zveřejní je v místě obvyklém (budova a vývěska MŠ, úřední deska města, webové stránky mateřské školy, Městské noviny). Zápis je vyhlášen ve stejném termínu i pro cizince postižených ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Děti jsou přijímány na základě podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /dále jen žádost/ zákonného zástupce dítěte. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem -§50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Součástí žádosti je doložení splnění povinnosti podrobení se stanoveným pravidelným očkováním, případně doložení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce splnění dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

 

 

Počet přijatých dětí je vázán na materiální, hygienické a další podmínky školy, na individuální potřeby dětí mateřské školy a jejich ochranu a bezpečnost, s cílem zajistit jejich řádnou výchovu a vzdělávání. Do stanovení počtu celkově přijímaných dětí se promítají počty dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními a počty dětí mladších tří let zařazených na jednotlivých třídách (tzn. je prováděno snižování dle §2 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění).

 

Termín běžného zápisu podle §34 odst.2 školského zákona je vyhlášen na :

 

6.května 2024

 

Místo zápisu: osobně odevzdání v budově MŠ Wolkerova 85, Lanškroun, kancelář ředitelky

 

Žádost lze doručit také ve vyhlášeném termínu dálkovým způsobem -elektronicky osobní datovou schránkou, poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

 • řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře – žádost lze vyzvednout osobně v mateřské škole nebo získat na webových stránkách www.ms-wolkerova.cz

 • k předložení rodný list dítěte a občanský průkaz

   • u cizích státních příslušníků – oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ve správním řízení podle kritérií pro školní rok 2024-2025, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Ředitelka mateřské školy stanovila kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou přílohou č.2 této směrnice. Podle nich bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

V kritériích je zakotveno, že do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179, odst.3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením (děti v §16 odst.9) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání je od 5 let, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, tzn. je od

1. září 2024 povinné pro děti, které dosáhnou ke dni 31.8.2024 věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech čtyři souvislé hodiny denně. Má-li být dítě vzděláváno individuálně, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné lanškrounské mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Do mateřské školy jsou k letnímu provozu děti přijímány na základě podané žádosti o přijetí ve vypsaném termínu a dle kapacity školy /nejvyššího povoleného počtu dětí/, a to dle rozvrhu provozu lanškrounských mateřských škol.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Zákonní zástupci dětí jsou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí, které se vydává, je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. O registračním čísle jsou zákonní zástupci informováni ředitelkou školy. Seznam je zveřejňován ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručováno osobním převzetím, doručením datovou schránkou nebo doporučeným dopisem poštou do vlastních rukou.

 

 

 

V Lanškrouně dne 10.4. 2024

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS. ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

tel.: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

___________________________________________________________________

 

Oznámení veřejnosti o konání zápisu a jeho organizaci

Příloha č.1 ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025“, č.j. MSW 47/2024/RE

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne po dohodě se zřizovatelem, v souladu

s právními předpisy, a v souladu se směrnicí školy o přijímání k předškolnímu vzdělávání

v pondělí 6. května 2024.

 

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte je možné doručit:

 

OSOBNÍM PODÁNÍM DNE 6.5.2024 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KANCELÁŘI ŘEDITELKY

od 8.00 do 16.00 hod.

 

Dále je možné doručit žádost ve vyhlášeném termínu do datové schránky školy ID u6mwy4y nebo poštou na adresu Mateřská škola, Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře o podrobení se stanovenému očkování – žádost lze vytisknout z webových stránek školy www.ms-wolkerova.cz /rubrika Aktuality/ nebo vyzvednout přímo v mateřské škole od 18.4.2024

 • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

 • u cizích státních příslušníků příloha – oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

 

 

 

V Lanškrouně dne 10.4.2024

Mgr. Kristina Popelářová, ředitelka školy

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85 , okres Ústí nad Orlicí

e-mail: mswolkerova@inlan.cz, tel. 465 322 596 PSČ 563 01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č.2 ke směrnici ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025“, č.j. MSW 47/2024/RE

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

v Mateřské škole, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

pro školní rok 2024-2025

Počet přijatých dětí je vázán na materiální, hygienické a další podmínky školy, na individuální potřeby dětí mateřské školy a na jejich ochranu a bezpečnost. Do stanovení počtu celkově přijímaných dětí se promítají počty dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními a počty dětí mladších tří let zařazených v jednotlivých třídách (dle §2 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění).

 

 1. Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8.2024, dosáhnou nejméně třetího roku věku, uplatněné v době zápisu do mateřské školy.

 

 1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2024 dovršily nejméně tří let věku, mají trvalý pobyt v Lanškrouně (cizinci místo pobytu) a nepřísluší ke školskému obvodu školy, uplatněné v době zápisu do mateřské školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

 1. Dále se přijímají děti, které k 31.8. 2024 dovrší nejméně dvou let věku, mají trvalý pobyt v Lanškrouně (cizinci místo pobytu), a to příslušící ke školskému obvodu školy či spádové k jinému obvodu školy, uplatněné v době zápisu do mateřské školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

 1. Dále se přijímají děti, které k 31.8.2024 dovršily nejméně tří let věku, nemají trvalý pobyt v Lanškrouně (cizinci místo pobytu) a tudíž nepřísluší ke školskému obvodu školy, uplatněné v době zápisu do mateřské školy. Tyto děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího.

 

Způsob řazení dětí:

Nejdříve jsou přijímány všechny děti splňující hledisko 1. Poté děti splňující hledisko 2 řazené dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den narození), následuje řazení dětí splňující hledisko 3 dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den narození) a nakonec se přistupuje k hledisku 4, v němž jsou děti řazeny také dle věku od nejstaršího (rok, měsíc, den narození).

V případě, že je třeba rozhodnout o přijetí či nepřijetí u dětí stejného data narození

v kritériích 2,3,4, je přistoupeno k losování. Losuje ředitelka mateřské školy za přítomnosti určeného pedagoga školy. Zákonným zástupcům těchto dětí je nabídnuta možnost být u losování.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

Mgr. Kristina Popelářová, Dis., ředitelka školy

V Lanškrouně dne 10.4.2024

 

print Formát pro tisk