Kategorie: Aktuality

SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

SMĚRNICE

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí (dále jen mateřská škola) se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, zákonem č.500/2004 Sb., Správní řád v platném znění a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

 

Organizace zápisu

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu k podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2023/2024 a zveřejní je v místě obvyklém (budova a vývěska MŠ, úřední deska města, webové stránky mateřské školy, Městské noviny). Zápis je vyhlášen ve stejném termínu i pro cizince postižených ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Děti jsou přijímány na základě podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /dále jen žádost/ zákonného zástupce dítěte. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem -§50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Součástí žádosti je doložení splnění povinnosti podrobení se stanoveným pravidelným očkováním, případně doložení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce splnění dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

 

 

Počet přijatých dětí je vázán na materiální, hygienické a další podmínky školy, na individuální potřeby dětí mateřské školy a jejich ochranu a bezpečnost, s cílem zajistit jejich řádnou výchovu a vzdělávání. Do stanovení počtu celkově přijímaných dětí se promítají počty dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními a počty dětí mladších tří let zařazených na jednotlivých třídách (tzn. je prováděno snižování dle §2 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění).

 

Termín běžného zápisu podle §34 odst.2 školského zákona je vyhlášen na :

 

11.května 2023

 

Místo zápisu: osobně odevzdání v budově MŠ Wolkerova 85, Lanškroun, kancelář ředitelky

 

Žádost lze doručit také ve vyhlášeném termínu dálkovým způsobem -elektronicky osobní datovou schránkou, poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  • řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře – žádost lze vyzvednout osobně v mateřské škole nebo získat na webových stránkách www.ms-wolkerova.cz

  • k předložení rodný list dítěte a občanský průkaz

      • u cizích státních příslušníků – oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ve správním řízení podle kritérií pro školní rok 2023-2024, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Ředitelka mateřské školy stanovila kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou přílohou č.2 této směrnice. Podle nich bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

V kritériích je zakotveno, že do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179, odst.3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením (děti v §16 odst.9) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání je od 5 let, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, tzn. je od

1. září 2023 povinné pro děti, které dosáhnou ke dni 31.8.2023 věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech čtyři souvislé hodiny denně. Má-li být dítě vzděláváno individuálně, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné lanškrounské mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Do mateřské školy jsou k letnímu provozu děti přijímány na základě podané žádosti o přijetí ve vypsaném termínu a dle kapacity školy /nejvyššího povoleného počtu dětí/, a to dle rozvrhu provozu lanškrounských mateřských škol.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Zákonní zástupci dětí budou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí, které se vydává, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. O registračním čísle budou zákonní zástupci informováni ředitelkou školy. Seznam bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručováno osobním převzetím, doručením datovou schránkou nebo doporučeným dopisem poštou do vlastních rukou.

 

 

 

V Lanškrouně dne 13.4. 2023

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS. ředitelka mateřské školy

 

 


 

 

print Formát pro tisk