Kategorie: Dokumenty

PROVOZNÍ ŘÁD

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85,

okres Ústí nad Orlicí

 

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

 

Naše č.j.: MSW 127/2023/RE

Vyřizuje: Kristina Popelářová

Vydala: Kristina Popelářová

Počet listů: 4

Počet příloh:0

Spisový znak:C4

Skartační znak:A/5

Datum: 31.8. 2023 Účinnost: 1.9.2023

 

 

Provozní řád

 

I. Informace o zařízení:

Název školy: Mateřská škola,Lanškroun,Wolkerova 85,okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy: Wolkerova 85, Lanškroun, PSČ 563 01, okres Ústí nad Orlicí

Telefon: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz

Webové stránky: www.ms-wolkerova.cz

IČO:70982457

Ředitelka školy: Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

Zřizovatel školy: Město Lanškroun

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním pravidelným provozem

Kapacita školy: 81 dětí

Provozní doba: 6.30-16.30 hodin

Využití mateřské školy pro jiné aktivity: Nepravidelné konání společných akcí pro děti

a jejich rodiče.

 

II.Režimové požadavky

Režim dne je stanoven pro každou třídu, učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Třídy jsou věkově homogenní. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného relaxačního koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru. Děti 2-3leté mají dostatek času na veškeré aktivity a sebeobslužné činnosti včetně převlékání a stravování.

Zaměstnanci i rodiče jsou informováni, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Důkladně se provádí denně úklid všech místností, kde se zaměstnanci a děti pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, koberce se vysávají. Úklid provádí uklízečky, školnice a kuchařky dle svých pracovních náplní.

Ve školní kuchyni se používají přípravky s desinfekčním i virucidním účinkem. Všechny úklidové přípravky se používají dle pokynů výrobce uvedené na etiketě, všechny lahvičky jsou označené informačními symboly a nápisy. Dezinfekce je prováděna schválenými mycími a dezinfekčními prostředky jako je Jar, ocet, Real, Savo, Sanytol, Krystal Sanan.

Veškeré prostory školy jsou pravidelně řádně větrány, a to okny čerstvým vzduchem. Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě během dopoledních i odpoledních činností a při odpočinku. Na třídách větrání zajišťují pedagogické pracovnice, v ostatních prostorech provozní pracovníci dle používaných či svěřených prostor.

 

a) Nástup dětí:

Děti přicházejí do mateřské školy převážně do 8.00 hodin, dle potřeb zákonných zástupců jsou možné i pozdější příchody - je třeba je předem nahlásit, domluvit se s třídní učitelkou. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat p. učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

b) Spontánní, řízené a částečně řízené činnosti

Spontánní činnosti probíhají od příchodu do mateřské školy do přesnídávky (převážně i při pobytu venku) a po odpoledním odpočinku pokračují do konce provozní doby. Prolínají s činnostmi řízenými učitelkami a činnostmi částečně řízenými ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Řízené činnosti s dětmi mohou být individuální, skupinové či frontální a vycházejí ze ŠVP mateřské školy a z potřeb a zájmů dětí. U věkově mladších dětí jsou upřednostňovány činnosti individuální.

 

c) Pohybové aktivity

Pohybové aktivity probíhají denně.

-zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně - pohybové chvilky, hudebně pohybové činnosti a řízené pohybové činnosti

Pohyb je přirozenou součástí spontánních her, a je dostatečně zařazován do řízených činností a také při hrách při pobytu venku.

 

d) Pobyt venku

Pobyt venku probíhá 2 hodiny dopoledne, v odpoledních hodinách dle délky pobytu dětí v MŠ. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (mráz s teplotami -10 a více, silný vítr a déšť) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V jarních a letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti - vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. Při vysokých letních teplotách děti pobývají ve stíněných místech zahrady. Herní i relaxační prvky jsou využívány vždy s ohledem na věk dětí.

K pobytu venku je využívána převážně školní zahrada, zařazovány jsou i vycházky. Údržba školní zahrady se uskutečňuje pravidelně - je osekáván trávník, je pečováno o vysazené rostliny a stromy a jsou udržovány chodníky v areálu školy.

Pískoviště jsou v letních měsících zavlažována a přerývána.

Celý areál školy je uzamykán v době, kdy se děti nepřivádějí či neodvádějí z mateřské školy. V dopoledních hodinách od 8.10 hod. do 11.15 hod. a odpoledne od 12.50 hod. do 14.15 hod.

Pravidelně jsou prováděny kontroly zahradního zařízení a hracích prvků z hlediska bezpečnosti (viz. Provozní řád zahrady MŠ).

 

e) Odpočinek,spánek

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 1 hodinu odpočívají všechny děti, dětem s nižší potřebou spánku učitelky nabídnou klidové činnosti. Některé nejstarší děti část doby tráví v doplňkových programech.

Děti odpočívají na lehátkách, která jsou skladována ve vyhrazených částech heren, na odpolední odpočinek rozkládána a po něm ihned složena na určené místo.

 

f) Stravování:

Strava je připravována ve vlastní školní kuchyni. Časový odstup jídel není větší než 3 hodiny.

Přesnídávka se podává v 9.00 hodin, odpolední svačina ve 14.15 hodin. Kuchařky připravují dostatečně pestrou nabídku nápojů a potravin. Dětem prostírá personál kuchyně ve spolupráci s učitelkami na třídě, děti se samy obsluhují. Nejstarší děti si jednotlivě částečně připravují svačinku samy v jídelně. Po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené. Nejmladší děti mají ve všem dopomoc paní učitelek.

Obědy se vydávají ve 12.00 hodin, polévky nalévají dětem učitelky v jídelnách z připravených polévkových mís, hlavní jídlo připravují na talíře kuchařky, věkově nejmladším dětem učitelky nosí jídlo na tácech do jídelen, kde je dětem rozdávají, starší děti se obsluhují samy po skupinách, odebírají oběd jednotlivě od personálu kuchyně za dodržení všech hygienických předpisů. Děti mají možnost určit si množství jídla tak, že mohou požádat o přidání. Při obědě používají děti dle svých schopností příbory, mladší děti používají lžíci, a po jídle odnášejí nádobí a příbory na určené místo (nejmenším dětem dle potřeby pomáhají pracovníci školy).

Naše školní kuchyně neumožňuje dietní stravování.

Po ukončení stravování jsou stoly dětí vždy personálem očištěny, umyty.

 

g) Pitný režim:

Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny, které si mohou samy načepovat z nádob nebo jsou nachystané v hrnečcích. Nápoje jsou obměňovány (čaje, minerálky, džusy,...), vždy je k dispozici v nádobách voda k načepování.

 

h) Otužování:

-pravidelné větrání tříd

-regulace přiměřené teploty termoventily na třídách

-dostatečný pobyt venku

-omývání vlažnou vodou

-účast dětí v předplaveckém výcviku v krytém bazénu

-cvičení dětí s odložením oděvu

 

III. Vhodné mikroklima, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení, hygiena, hygienická zařízení a hygienicko-protiepidemický režim

-jsou zajištěny v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu.

 

a)Vybavení

Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení a je bezpečný a stabilní. Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití, zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Umývárna je vybavena dostatečným počtem umyvadel, dětských mís a sprchou ve třídách „Berušky“ a „Včelky“. Umývárna třídy „Berušky“ je také vybavena přebalovacím stolem v místě, který zajišťuje intimitu dětem při přebalování. Je taktéž opatřen krytým nášlapným odpadkovým košem na použité pleny. Škola má vyčleněný prostor (skříň v šatně dětí a přebalovací stůl) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky apod.)

Umývárny dětí jsou vybaveny dávkovači s antibakteriálním mýdlem, textilními ručníky pro děti a jednorázovými papírovými ručníky pro děti a dospělé. Na sociálních zařízeních a ve školní kuchyni jsou také dávkovače s antibakteriálním mýdlem a jednorázové papírové ručníky k osoušení rukou.

Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky a dalšími ochrannými pomůckami tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.

 

b)Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob. Odpady jsou tříděny a ukládány na místech k tomu určených (papír, plast, kov, sklo, smíšený odpad) a pravidelně odváženy nasmlouvanými firmami. Zbytky stravy jsou denně odváženy na základě smlouvy s odběrateli. Biologický odpad je ukládán do uzavíratelných biokontejnerů a odvážen pravidelně smluvní firmou, rostlinné složky bioodpadu jsou také ukládány na kompost na školní zahradě.

Znečištěné pleny se ukládají do krytého nášlapného odpadkového koše a jsou 2x denně vynášeny.

Způsob nakládání s prádlem

Použité ložní a osobní prádlo je tříděno v provozním pavilonu, použité prádlo se neprotřepává, převáží ve vozíku s látkovým vakem a skladuje v policích k tomu určených ve skladu údržby, další prádlo se skladuje v koši v prádelně. Praní prádla probíhá při teplotách od 60 C. Výměna ručníků probíhá 1x za 7 dní, v případě potřeby ihned, výměna pyžama 1x za 14 dní a výměna lůžkovin 1x za 21 dní.

 

IV. Pracovní doba a čerpání pracovních přestávek zaměstnanců mateřské školy

 

Pracovní doba zaměstnanců školy činí při plném úvazku 40 hodin týdně.

U pedagogických pracovníků je stanovena na dopolední a odpolední služby. Rozvržení služeb je stanoveno na každý školní rok, služby se pravidelně střídají. Rozvrh pracovní doby zaměstnanců je stanoven v Ročním akčním plánu mateřské školy.

Pedagogičtí pracovníci mají pracovní přestávku určenu v době oběda nebo v době odpoledního odpočinku dětí. Je jim zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo.

Provozní pracovníci čerpají pracovní přestávku dle rozvržení pracovní doby. Provozní pracovníci s kratšími pracovními úvazky pracovní přestávku nečerpají.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.9. 2023 a ruší předchozí znění provozního řádu č.j. MSW 166/2022/ RE.

 

Dne 31.srpna 2023

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

print Formát pro tisk