Kategorie: Dokumenty

Provozní řád zahrady MŠ

Mateřská škola,Lanškroun,Wolkerova 85,

okres Ústí nad Orlicí

tel. 465 322 596

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

 

Naše č.j.: MSW 128/2023/RE

Vyřizuje: Kristina Popelářová

Vydala: Kristina Popelářová

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Spisový znak: C4

Skartační znak: A/5

Datum: 31.8.2023

Účinnost od: 1.9.2023

 

PROVOZNÍ ŘÁD ZAHRADY MŠ

 

Provozní řád upravuje podmínky provozu školní zahrady. Ředitelka školy vydává provozní řád školní zahrady na základě zákona č.561/2004 Sb.v platném znění (školský zákon), vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a na základě vyhlášky č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,ve znění pozdějších předpisů.

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Provozovatelem školní zahrady je Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí

nad Orlicí. Areál zahrady je umístěn na pozemcích školy.

Součástí zahrady v blízkosti školy jsou travnaté plochy, chodníky, okrasné stromy a keře, 1 zahradní montovaný domek, 1 dřevěný altánek, 2 pískoviště, zahradní zařízení s názvem ,,Městečko Bimbi“, ,,Tivoli“, 1 houpadlo ,,Žirafa“, 3 zahradní stoly a lavičky.

V části zahrady, kde se nachází zatravněný svah, je vybudována zahrada v přírodním stylu,

k níž náleží zahradní domek, průchozí dřevěný altán /6x5m/, 2 lavičky s opěradlem přenosné, 4 lavičky s opěradlem zabudované do země, odpočinkové místo „studna“, proutěné iglú, velké lanové centrum, 6 vyplavených kmenů, pískoviště , terénní skluzavka, terénní schody a 3 palisády na pěstování bylinek a květin. V druhé části má zahrada proutěný vrbový tunel. Zahrada má okrasné a ovocné stromy a keře. V zahradě se lze pohybovat po zatravněné ploše či pískové cestě. V jarním a letním období využívají děti plastový nábytek včetně 2 plastových prolézaček „housenek“ a také vodní stolečky.

Zahrada slouží k naplňování cílů ŠVP mateřské školy. Zařízení školní zahrady je

určeno pro děti předškolního věku, které navštěvují naši mateřskou školu.

 

2. Provozní doba školní zahrady je stanovena v návaznosti na provoz mateřské školy,

a to v době od 6.30-16.30 hodin.

 

3. Veškerá činnost prováděná dětmi v prostorách školní zahrady je možná pouze v doprovodu

zaměstnanců školy (především pedagogických pracovníků školy) nebo zákonných

zástupců dětí, kteří nesou plnou odpovědnost za bezpečnost dětí a jejich chování.

 

 

 

 

II. Práva a povinnosti provozovatele

 

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka (netýká se dětí MŠ) zahrady, jestliže:

 • porušuje tento řád

 • porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy

 • poškozuje majetek provozovatele

 • způsobuje nadměrnou hlučnost

 • zakládá ohně

 • chová se hrubě, neslušně vůči ostatním návštěvníkům zahrady nebo provozovateli

 

2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji

způsobil.

 

III.Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady (zaměstnanců školy, pedagogických pracovníků jiné školy, zákonných zástupců dětí, případně jimi pověřených osob, které je ve vztahu ke škole zastupují).

 

1. Návštěvník má právo užívat v souladu s provozním řádem určené prostory zahrady a jejich vybavení.

 

2. Návštěvník je povinen:

 • seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat

 • šetřit a chránit prostory i vybavení zahrady a případně zjištěnou závadu hlásit

provozovateli

 • udržovat v čistotě a pořádku všechny prostory zahrady a v případě jejich znečištění

je povinen uvést je do původního stavu

 • opustit areál zahrady nejpozději při skončení provozní doby školy, tzn. v 16.30 hod., pokud není provozovatelem výslovně povoleno zdržovat se v areálu déle než je uvedeno v provozní době

 • dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy

 • zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu (kola, případně koloběžky, odrážedla,... uzamykat ke stojanům), provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu osobních věcí

 • řídit se pokyny provozovatele

 • nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil

 

Zákonní zástupci dětí nebo jimi pověřené osoby nesou plnou odpovědnost za bezpečnost dětí a jejich případné úrazy na zařízeních školní zahrady v době před předáním učitelkám školy a v době po převzetí dětí od učitelek školy.

 

3. Návštěvníkům není v prostorách areálu zahrady dovoleno:

 

 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo manipulovat s vybavením zahrady

 • kouřit, požívat alkohol, užívat omamné a toxické látky

 • požívat nápoje ve skleněných nádobách

 • odkládat a vyhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat zahradu a její okolí

 • vodit do prostor zahrady zvířata, zejména psy

 • jezdit v areálu zahrady na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

 • vstupovat na zahradu, jsou-li opilí nebo pod vlivem jiných omamných látek

 

 

 

4. Práva a povinnosti zaměstnanců školy (pedagog.i nepedagog. pracovníků) a dětí

 

 • pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a organizují

činnosti tak, aby předcházely úrazům - dále viz. Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví

 • děti mateřské školy mají povolen vstup na školní zahradu v době provozu mateřské školy, a to v době od převzetí dětí od zákonných zástupců dítěte učitelkou až do předání dítěte zákonným zástupcům či pověřené osobě, pouze v doprovodu pedagogického pracovníka naší školy a řídí se jeho pokyny

 • děti vstupují na školní zahradu ze šaten, kde se převlékají do náhradního oblečení, případně i přezouvají do určené obuvi

 • předtím, než je dětem umožněno využívat prostory zahrady a jeho zahradní zařízení, musí pedagogický pracovník provést jejich kontrolu a zjistit, zda jsou zařízení a herní prvky z hlediska bezpečnosti v pořádku

 • veškeré zjištěné závady hlásí pedagogičtí i provozní zaměstnanci ředitelce školy

 • děti mohou využívat zařízení zahrady - především zařízení ,,Městečko Bimbi“ a ,,Tivoli“, terénní skluzavku a lanové centrum- pouze tehdy, povolí-li jim to pedagogická pracovnice, která při činnostech náročných na bezpečnost musí zajišťovat přímý dozor a dopomoc dětem

 • herní i relaxační prvky jsou využívány vždy s ohledem na věk dětí

 • pedagogický pracovník dovolí dětem používat skluzavky pouze v sedu, nedovolí dětem vybíhat po skluzavkách nahoru

 • do zahradních domků a altánku mohou děti vstupovat pouze s doprovodem učitelky

 • pedagogický pracovník na školní zahradě nedovolí dětem vzdálit se do prostor, kde nemá přehled o dětech (např. do keřů, živého plotu apod.), nedovolí dětem pohybovat se v blízkosti branek plotu

 • po skončení pobytu na školní zahradě zajistí pedagogické pracovnice, případně další pracovníci školy, úklid a pořádek veškerého náčiní a hraček, uzamykají zahradní domky

 • domovnice (školnice) denně kontroluje stav zahrady, a zapisuje provedenou kontrolu do předepsaného tiskopisu, dle potřeby v zahradě uklízí, zametá, kropí pískoviště, zalévá, ošetřuje nasazené rostliny a podobně, spolupracuje s údržbářem školy

 • pověřený zaměstnanec kontroluje stav celé zahrady (zahradní i herní prvky) jedenkrát za dva měsíce, a zjištěný stav zapisuje do předepsaného formuláře, případné závady hlásí ředitelce školy, spolupracuje s údržbářem školy

 • při využívání školní zahrady jsou děti i pracovníci školy povinni udržovat čistotu a pořádek, šetrně zacházet s veškerým zařízením a dbát na vlastní bezpečnost

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Tento provozní řád je závazný pro pedagogické pracovníky, provozní pracovníky školy, pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady. Je pro všechny uživatele veřejně přístupný.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.září 2023 a ruší předchozí znění provozního řádu zahrady č. j. MSW 166/2022/RE.

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy


 

 

print Formát pro tisk