Kategorie: Dokumenty

ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí vydává školní řád, který upravuje

 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

b) provoz a vnitřní režim školy

 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Školní řád je zpracovaný v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Je zveřejněn na přístupném místě ve škole (šatny dětí), na webových stránkách mateřské školy. Zákonní zástupci dětí jsou informováni o jeho vydání a obsahu také na rodičovských schůzkách.

 

Zřizovatelem Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí je Město Lanškroun. Mateřská škola (dále MŠ) je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací na základě usnesení Zastupitelstva Města Lanškroun č.130/2002.

 

 

 

 

 

 

Článek 2

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i ostatními pracovníky

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem rozvíjet a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy.

Odpovědnost zákonných zástupců za vývoj a výchovu svého dítěte je prvořadá.

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy usilují o vytváření dobrých vztahů se zákonnými zástupci dětí, se snahou o vstřícné a věcné jednání, které bude základem pro naplňování cílů vzdělávání dítěte a také jeho spokojenosti v mateřské škole.

Zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne škole nebo jiné důležité informace o dítěti, jsou důvěrné a všichni pracovníci školy se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /GDPR/.

 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, k jejichž naplnění přispívají pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

 

Dítě má právo na vzdělávání v  souladu se zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění, kde předškolní vzdělávání :

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 • doplňuje výchovu v rodině a vytváří základy pro pokračování ve vzdělávání dítěte

 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

 • podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a učení dítěte

 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání

 • dle podmínek školy poskytuje podpůrná opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

Dítě má právo na psychicky i fyzicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají děti práva, která vycházejí z Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte.

 

Podrobnosti k výkonu práv dětí:

 

 • Každé dítě má právo na harmonický rozvoj a vyrůstat v prostředí plném porozumění

a tolerance.

 • Má právo stýkat se s oběma rodiči.

 • Každé dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory a to na všechny záležitosti, které se jej týkají.

 • Dítě má právo na svobodu projevu.

 • Dítě má právo na ochranu před tělesným či duševním násilím, ponižujícím zacházení nebo trestáním.

 • Duševně, tělesně či smyslově postižené dítě má právo prožívat plného života tak, aby byla respektována jeho důstojnost a aby se rozvíjela jeho osobnost. Má právo na zvláštní péči, na přístup ke vzdělání a odborné přípravě tak, aby se mohlo co nejlépe účastnit života a práce ve společnosti.

 • Dítě má právo na odpočinek a volný čas, na hru, oddechové činnosti odpovídající jeho věku jakož i na na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti.

 • Dítě má právo na svou ochranu před používáním návykových látek.

 • Přístup ke vzdělávání mají i cizinci v souladu s platnými právními předpisy.

 • Další práva viz. Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

Vzájemné vztahy ve škole

 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 • Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců v podmínkách MŠ

 

 • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby docházka dítěte do mateřské školy byla pravidelná a případná nepřítomnost dítěte v MŠ byla vždy řádně omluvena (nepřítomnost delší než 14 dní písemně omluvena), děti, jejichž předškolní vzdělávání je povinné, musí být písemně omluveny při každé absenci.

 • Zákonný zástupce dítěte má právo být informován o průběhu, výsledcích a celkovém prospívání svého dítěte v mateřské škole. Má právo na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.

 • Zákonný zástupce má možnost podílet se na tvorbě programu školy, účastnit se společných programů, projektů a dalších akcí pro děti a podílet se na jejich hodnocení.

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o cílech a obsahu předškolního vzdělávání jejich dětí, které naleznou ve školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP) ,,S písničkou za poznáváním světa“, který je přístupný v šatnách dětí a zároveň mají možnost tento program doplnit o další náměty, akce pro děti apod.

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o doplňujících programech, projektech

apod., které jsou také součástí ŠVP.

 • Zákonní zástupci dítěte mají možnost domlouvat se s pedagogickými pracovnicemi na společném postupu ve výchově a vzdělávání dítěte a mají právo vyjadřovat se

k podstatným záležitostem při vzdělávání jejich dětí. K řešení těchto otázek mají

právo využít konzultačních hodin pedagogů nebo si dohodnou termín schůzky

s pedagogickým pracovníkem, ředitelkou školy, případně jiným pracovníkem školy

v jinou vyhovující dobu.

 • V zájmu informovanosti jsou zákonní zástupci dítěte povinni sledovat informace na nástěnkách v šatnách dětí, dle možnosti také webové stránky školy www.ms-wolkerova.cz.

 • Zákonní zástupci jsou povinni se na požádání ředitelky školy osobně zúčastnit projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělávání dítěte.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s ostatními zákonnými zástupci dětí a jinými dětmi docházejícími do mateřské školy.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu o změnách v osobních údajích, změně zdravotní způsobilosti, zdravotního stavu dítěte nebo v jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte v mateřské škole.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a režim mateřské školy včetně hygienických opatření.

 • Zákonní zástupci dětí jsou povinni řídit se školním řádem mateřské školy.

 • Děti jsou povinné dodržovat školní řád včetně pravidel společně nastavených na třídě vzhledem ke svým rozumovým a věkovým možnostem.

 

 

Článek 3

Provoz a vnitřní režim školy

 

Základní organizace a provoz MŠ

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

 • Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

 • Předškolní vzdělávání v naší škole se uskutečňuje podle vlastního ŠVP PV s názvem

,,S písničkou za poznáváním světa“, který je zpracován dle RVP PV. Upřesňuje cíle, obsah i formy vzdělávání v návaznosti na  podmínky školy. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je uložen na přístupném místě ve škole (šatny dětí), kde se s ním mohou zákonní zástupci dětí i veřejnost blíže seznámit.

 • Pedagogické pracovnice pracují na jednotlivých třídách dle vlastních třídních vzdělávacích programů, které vypracovávají na základě podmínek v daných třídách.

 • Průběh vzdělávání je v naší škole pravidelně vyhodnocován.

 • Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. Naše škola upřednostňuje homogenní složení tříd. Pokud převyšuje počet dětí věkové skupiny kapacitu tříd, dochází k utvoření heterogenních tříd.

Děti jsou do tříd rozděleny postupně dle data narození, ale zároveň ředitelka přihlíží při rozdělení dětí k potřebám dětí a k podmínkám školy.

 

Třídy:

,,Berušky“ - 2-4leté děti

,,Včelky“ - 4-5leté děti

,,Motýlci“ - 5-6leté děti

Každá třída má svou organizaci dne - režim, který je pouze vodítkem v denním programu. Pedagogické pracovnice ho přizpůsobují aktuálním potřebám a přáním dětí, dále je přizpůsobován v případě různých akcí, projektů či programů, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu, a také v dalších neplánovaných případech, které se vyskytnou během roku.

 

 • Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětí ve třech třídách s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hodin. Provoz je stanoven v souladu s potřebami zákonných zástupců dětí.

 • Děti přicházejí do školy v době od 6.30 do 8.00 hodin, pozdější příchody je možné dohodnout s třídními učitelkami. Celý areál školy je z důvodu bezpečnosti dětí uzamčen v 8.10 hodin. Jsou uzamykány všechny vchody do budovy školy (8.05 h.) i branky do školní zahrady (8.10 h.). Škola je přístupná v době vyzvedávání obědů, tzn. od 11.15 do 11.45 hod. a v době vyzvedávání dětí z MŠ, tzn. od 12.30 do 12.50 hod. a poté od 14.15 hod. . Ke vstupu do areálu v době uzamčení lze využít zvonku u horní branky.

 • Zákonný zástupce předává dítě po jeho převlečení a přezutí v šatně osobně učitelce do třídy.

 • Zákonný zástupce si přebírá dítě od učitelky přímo ze třídy mateřské školy,

popřípadě ze zahrady mateřské školy v době od 12.30 do 12.50 hod. a od 14.30 do 16.30 hod., a to vždy osobním kontaktem s učitelkou.

 

 

Denní program v MŠ

 

6.30-10.00 -scházení dětí, ranní hry a volné aktivity dle přání dětí či nabídky

učitelky

-individuální péče dětem

-ranní cvičení a pohybové hry, tanečky

-hygiena

-didakticky zacílené činnosti (ve skupinách či individuálně vycházející

ze ŠVP, TVP - probíhají denně dle vlastního zájmu dětí se řízených

činností zúčastnit)

-skupinová a individuální péče dětem (dětem s odkladem školní

docházky, nadaným dětem, dětem se SVP, dětem s potřebou rozvoje jazyka a výslovnosti apod.

-volné hry dětí

 

9.00 -svačina (probíhá formou samoobslužnosti, případně s pomocí

učitelky-dle schopnosti dítěte a dle hygienických nařízení MŠMT či a KHS)

-hygiena

 

10.00-12.00 -pobyt venku (školní zahrada, vycházky), důvodem zkrácení či vynechání pobytu venku jsou: inverzní počasí, případně znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 stupňů

-hygiena

 

12.00-12.30 -oběd (polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo si dle

možností odebírají děti samy, případně roznášejí provozní pracovníci či učitelky)

 

12.30-14.15 -hygiena, odpolední odpočinek, klidové činnosti, doplňkové programy

14.15-14.30 -svačina

 

14.30-16.30 -pohybová aktivita (pohyb. hry, tanečky, motivační cvičení,..) , hry a zájmové činnosti, pokračování a dokončování prací a činností z dopoledního programu, pobyt venku na školní zahradě

 

 

Přijímání dětí do mateřské školy

 

 • Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, a to v době od 2.5. do 16.5. a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (Lanškrounské noviny, webové stránky školy i zřizovatele, vyvěšení oznámení o zápisu ve vývěsce na oplocení mateřské školy).

 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tzn. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku. Povinnou předškolní docházkou se rozumí pravidelná denní docházka v pracovních dnech s výjimkou období školních prázdnin vyhlášených MŠMT.

 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě

o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka je maximálně 3 měsíce.

 • Zákonní zástupci dětí jsou písemně vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě do třiceti dnů po doručení žádosti k předškolnímu vzdělávání veřejným oznámením. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 • Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vyšší než počet volných míst v mateřské škole. Kriteria k přijímání dětí jsou každoročně stanovena podrobněji jako příloha Směrnice k přijímání dětí do mateřské školy.

 • Přednostní přijetí mají děti, které svým trvalým pobytem (cizinci svým místem pobytu) přísluší ke školskému obvodu školy (§179 odst.3) a před začátkem školního roku, tzn. ke dni 31.8. 2022, dosáhnou nejméně třetího roku věku (§34 odst.3 školského zákona).

 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, proto ředitelka školy přijímá děti na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, na níž je vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte včetně jeho proočkování.

 • O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dětem jsou poskytována při vzdělávání podpůrná opatření navrhovaná poradenským zařízením (např. individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, asistent pedagoga, osobní asistent a další).

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu dohodnutých podmínek, je nutno tuto změnu projednat a dohodnout s ředitelkou školy.

 • Zákonní zástupci nahlásí v mateřské škole každou změnu v uvedených údajích na evidenčním listu dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy po dobu docházky dítěte do školy, jsou poskytovány orgánům státní správy a samosprávy pouze v případech stanovených zákony ČR. Škola dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 o zpracování a pohybu osobních údajů.

 • Mateřská škola nabízí zákonným zástupcům možnost adaptačního programu pro nově přijaté děti (pobyt dítěte se zákonným zástupcem v době ranních her, pobytu venku apod.). Termíny adaptačního programu stanovují třídní učitelky nebo si je zákonný zástupce domlouvá předem s  učitelkou či ředitelkou.

 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou poskytována podpůrná opatření ve spolupráci s poradenským zařízením.

 • Pokud zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky dítěte, oznámí ředitelce školy nejpozději do termínu vyhlášení zápisu dětí do mateřské školy na další školní rok, zda ho budou vykonávat v naší mateřské škole či v jiném školském zařízení.

 

Ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

Ukončit předškolní vzdělávání nelze dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

ORGANIZACE V MŠ – povinná předškolní docházka, individuální vzdělávání, přivádění, předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání dětí

 

Povinná předškolní docházka

Povinnou předškolní docházkou se rozumí pravidelná denní docházka v pracovních dnech s výjimkou období školních prázdnin vyhlášených MŠMT. Minimální rozsah povinné docházky je ředitelkou školy stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hodin.

Zákonný zástupce musí zajistit, aby dítě s povinnou předškolní docházkou docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy, a to písemně s uvedením důvodu absence do omluvného listu dítěte.

.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky na číslo školy 465 322 596

b) osobně třídní učitelce, ředitelce nebo jinému přítomnému pracovníkovi

(omluva s dobou nepřítomnosti je zapsána pracovníkem, který hovor přijal či se zákonným zástupcem osobně hovořil)

 

Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději 3 dny ode dne výzvy.

V případě zvýšené omluvené absence či velmi nepravidelné omluvené absence ověřuje ředitel školy její věrohodnost, tzn. může požadovat potvrzení lékaře o nemoci dítěte či potvrzení o jiných důvodech absence.

Nepřítomnost dětí je pravidelně vyhodnocována třídním učitelem. Neomluvenou či zvýšenou omluvenou absenci dítěte řeší třídní učitelka společně s ředitelkou školy pohovorem se zákonným zástupcem dítěte a při pokračující nepřítomnosti dítěte postupuje věc podle §34a odst.4 orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

Zákonný zástupce, jehož dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli školy nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. V průběhu školního roku lze plnit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli mateřské školy.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a také důvody pro individuální vzdělávání.

Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být vzděláváno, které vycházejí z RVP PV.

Mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v těchto oblastech a doporučuje další postup při vzdělávání. Termín prvního ověření je stanoven v době od 15.11. do 30.11., náhradní termín v době od 10.12. do 18.12. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte. Ověřováním se rozumí přezkoušení dítěte v jednotlivých oblastech společně s předložením výstupů ve formě portfólia dítěte. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

 

Distanční vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, např. KHS nebo Ministerstva zdravotnictví nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než poloviny dětí jedné třídy či oddělení, přičemž se jedná o děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud je z důvodu karantény nebo kvůli mimořádným plošným opatřením zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí v MŠ, přechází na distanční výuku celá škola.

O tom, že prezenční výuka dotčených dětí či dětí celé školy přechází na výuku distančním způsobem, jsou rodiče informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v evidenčním listu dítěte a prostřednictvím webových stránek školy. Škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých dětí, respektive rodičů, tak personálním a technickým možnostem školy.

 

 

Přivádění, předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání dětí

 

 • Zákonní zástupci předávají dítě ve vhodném oblečení a přezuté osobně učitelce do třídy mateřské školy do 8.00 hodin. Pozdější příchody dohodnou s pedagogickým pracovníkem předem.

 • Zákonný zástupce či doprovázející osoba dítěte jsou povinni dohlédnout, aby si dítě před příchodem do třídy umylo v umývárně ruce teplou vodou a mýdlem, a to po dobu 20-30 sekund. Rodiče či doprovázející osoby dítěte po vstupu do šatny použijí desinfekci k ošetření rukou.

 • Učitelka odpovídá za dítě od převzetí od zákonného zástupce dítěte až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

 • Zákonní zástupci dítěte mohou písemně pověřit či zmocnit jinou osobu k předávání učitelce a vyzvedávání dítěte od učitelky.

Písemné pověření a zmocnění k vyzvedávání dítěte podepsané zákonným zástupcem dítěte předají zákonní zástupci učitelkám v jednotlivých třídách mateřské školy na počátku školního roku.

 • Zákonní zástupci či pověřené osoby dítě vyzvedávají buď ze třídy nebo ze školní zahrady, a to pouze osobním kontaktem s učitelkou.

 • Pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě z mateřské školy do konce provozní doby (16.30 hodin), učitelka se pokusí telefonicky kontaktovat zákonné zástupce. V případě, že se kontakt nezdaří, kontaktuje pověřenou osobu k vyzvedávání, na níž má škola telefonický kontakt. Pokud se kontakt nezdaří nebo nelze dítě těmto osobám předat, učitelka o skutečnostech informuje ředitelku školy. Škola se poté obrací na Městský úřad v Lanškrouně, který je podle § 15 zákona č.359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí v platném znění povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně je nucena obrátit se s žádostí o pomoc na policejní orgány.

 • Zákonný zástupce je povinen osobně nebo telefonicky omlouvat každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole, včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti.

Při nepřítomnosti delší než 14 dní doloží zákonný zástupce důvod nepřítomnosti v písemné formě, a to na předtištěný formulář u třídní učitelky, u dětí s povinnou předškolní docházkou do omluvného listu při každé absenci.

 • Děti potřebují pro pobyt v mateřské škole přezutí (bačkory či obuv s pevnou patou), pyžamo nebo noční košilku, náhradní spodní prádlo, látkové nebo papírové kapesníky a oblečení na školní zahradu vhodné pro dané roční období. Osobní věci dítěte zákonní zástupci označí tak, aby nedošlo k záměně a uloží věci urovnaně na určené místo (dle značky dítěte) do přihrádky, na věšák a do plátěné tašky. Horní desky věšáků s botníky se nechávají volné.

 • Pokud dojde ke ztrátě osobních věcí dítěte, neprodleně tuto skutečnost nahlásí pedagogickému pracovníkovi, který bude neodkladně informovat ředitelku školy. Mateřská škola neodpovídá za cenné věci dítěte (např. náušnice, řetízky, hračky apod.), které si do mateřské školy přinese. Mateřská škola neodpovídá za kola, koloběžky a podobné dopravní prostředky, pokud nejsou bezpečně upevněny ke stojanům.

 

 

Stravování dětí v mateřské škole

 

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.

 • Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2008 Sb., o školním stravování, v platném znění. Dítě se stravuje vždy, pokud je v době podávání jídla přítomno

v mateřské škole.

 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející jídlo a jedno navazující, včetně tekutin v rámci pitného režimu.

 • Během dne je dodržován pitný režim - děti mají celodenně k dispozici ve třídách pití, mají možnost výběru a mohou se napít dle vlastní potřeby.

 • Přihlašování a odhlašování stravování se provádí osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 465 322 596 den předem do 14.30 hodin.

 

 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole -Vyhláška č.107/2005 Sb., v platném znění, § 4 odst. 9. První den neodhlášeného oběda, tzn. v první den nepřítomnosti, si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd v době od 11.15 do 11.45 hod. Jídlo je vydáváno v jednorázových plastových obalech.

 • V případě neomluvené nepřítomnosti bude poplatek za stravování zrušen teprve třetí den.

 • Stravování zajišťuje ve škole provozářka mateřské školy. Případné dotazy nebo připomínky ke stravování v naší škole projednává zákonný zástupce s ní.

 • Stravné je určeno výší finančního limitu (příloha č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.o stravování, v platném znění) a je hrazeno zálohově převodem na bankovní účet mateřské školy s příslušným variabilním symbolem. Výše stravného činí 40,-Kč a pro děti s OŠD 41,- Kč. Zákonný zástupce je povinen dodržet termín úhrady, který je dán do 15. dne v měsíci. Oznámení o výši zaplaceného stravného za daný měsíc je zveřejněno pravidelně na nástěnkách v šatnách dětí. Vyúčtování probíhá na konci školního roku, tzn. nejdéle do 31.8. (podrobnosti viz. Pokyn rodičům ke stravování v MŠ) výše stravného?

 • Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li si s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

 • V souladu s ustanovením zákona č.561/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., v platném znění, o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (šatny dětí) nejpozději 30.června předcházejícího školního roku. Úplata za předškolní vzdělávání činí pro tento školní rok 400,- Kč měsíčně, děti s povinnou předškolní docházkou jsou od placení úplaty osvobozeny ze zákona.

 • Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat osvobození od placení úplaty za předškolní vzdělávání, předloží žádost ředitelce mateřské školy. Tiskopis si vyžádá

u provozářky MŠ.

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za vzdělávání se hradí.

 • Úplata je hrazena bezhotovostním převodem na účet mateřské školy s příslušným variabilním symbolem dítěte, nejdéle však do 15.dne stávajícího měsíce.

(podrobnosti viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ a Pokyn rodičům ke stravování v MŚ)

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 

 • Provoz mateřské školy lze po dohodě se zřizovatelem (Město Lanškroun) omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem (na nástěnkách v šatnách dětí, na webových stránkách školy apod.).

 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem

přerušit nebo omezit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

 • Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

Ostatní informace k organizaci v MŚ

 

 • Mateřská škola organizuje aktivity související s výchovně vzdělávací činností školy (např. předplavecký výcvik, školní výlety, exkurze.... ). Zákonní zástupci mají možnost předem se vyjádřit k zařazení dítěte do aktivity.

 • Ředitelka školy minimálně jedenkrát za rok svolává schůzku zaměstnanců školy se zákonnými zástupci dětí, na níž zákonní zástupci získávají informace ke ŠVP PV, k organizaci a celkovému dění v mateřské škole. Zákonní zástupci dětí mají možnost vznést požadavky a náměty ke vzdělávání dětí v mateřské škole.

 • V případě potřeby jsou svolávány mimořádné schůzky zákonných zástupců dětí

s pedagogickými pracovníky, případně i ostatními pracovníky školy.

 • Podněty, příp.stížnosti k práci mateřské školy je možné podávat ředitelce mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo zajistí předání nadřízeným orgánům.

 • Případné dotazy lze projednat s pedagogickým pracovníkem na třídě, osobně s ředitelkou školy nebo posílat na e-mailovou adresu: mswolkerova@inlan.cz.

 • Pedagogický pracovník je povinen reagovat na dotazy, připomínky a případné náměty k práci vhodným způsobem.

 

 

Článek 4

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ze strany školy

 

 • Mateřská škola vede evidenci úrazů, k nimž došlo při pobytu dítěte v mateřské škole.

V souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.57/2010 vyhotoví a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 • Mateřská škola zajišťuje vyhledávání, posuzování a vyhodnocení rizik a prokazatelně provádí poučení o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, které nesou zvýšená rizika, a jichž se dítě účastní po dobu pobytu v mateřské škole. Děti jsou před rizikovými činnostmi poučeny o bezpečném chování. Děti jsou o bezpečném chování v MŠ poučeny i na počátku školního roku.

 • Děti jsou pod stálým dozorem pedagogických pracovnic, případně i pod dozorem dalších pracovnic mateřské školy.

 • Učitelky a další pedagogičtí pracovníci zodpovídají za svěřené děti po celou dobu pobytu v mateřské škole, a to od doby převzetí dětí od jeho zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka předá zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě, případně dalšímu pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní zástupci nebo jím písemně pověřené osoby jsou povinny předat dítě osobně učitelce a rovněž vyzvedávají dítě osobně od učitelky.

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) nejvýše o 8 dětí nebo b) nejvýše však o 11 dětí

 • Při zvýšeném počtu dětí při pobytu venku mimo areál mateřské školy nebo při specifických činnostech (např. sportovních) nebo v prostředí náročném na bezpečnost dětí, při výletech apod. určí ředitelka mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby byly zajištěny bezpečnost a ochrana dětí. Ve výjimečných případech určí jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, tzn. k mateřské škole.

 • Při pobytu venku pedagogický pracovník dbá na to, aby se děti pohybovaly

v bezpečné vzdálenosti od něj.

 • Nedovolí dětem zalézat do keřů, lézt na stromy, otrhávat, případně požívat rostliny

(i uvnitř mat.školy-pokojové rostliny), jejich plody a podobně.

 • Nedovolí dětem dotýkat se zvířat, nebezpečných zařízení či předmětů apod.

 • Pedagogický pracovník průběžně děti upozorňuje na možná rizika, vede děti

k ostražitosti a předcházení ohrožení zdraví dětí.

 • Mateřská škola předchází úrazům proškolením všech pedagogických a provozních pracovnic, vybavením lékárniček a potřebnými telefonními čísly pro zajištění první pomoci. V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog hlásí úraz vedení školy.

 • Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje tak, že v případě, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, je odděleno od ostatních dětí, pobývá do doby vyzvednutí zákonným zástupcem ve vybrané místnosti školy mimo pavilony s třídami. Mateřská škola věnuje zvýšenou pozornost příznakům infekčních onemocnění. Mateřská škola informuje zákonné zástupce o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ze strany zákonných zástupců

 

 • Zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřené osoby zodpovídají za bezpečnost dítěte při přivádění dítěte do mateřské školy, odvádění dítěte z mateřské školy nebo při pobytu dítěte v areálu mateřské školy, včetně školní zahrady, kdy si dítě již převzali od učitelky.

 • Zákonní zástupci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nevhodné hračky, nebezpečné ozdoby ve vlasech, na krku, na rukou a a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

 • Zákonní zástupci jsou povinni uvést údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě informovat pedagogického pracovníka o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Rodiče hlásí škole výskyt infekčního onemocnění.

 • Děti pobývající v mateřské škole nemusí nosit ochranu úst a nosu, stejně tak pedagogičtí pracovníci. Děti nejsou testovány na covid-19.

 • Zákonní zástupci jsou povinni předávat dítě pedagogickému pracovníkovi zdravé bez typických příznaků nemocí. Rodiče či doprovázející osoby dětí v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy provedou dezinfekci rukou nebo důkladně umývají ruce 20-30 sekund teplou vodou a antibakteriálním mýdlem z dávkovače a osouší je papírovými ručníky. Rodiče či doprovázející osoby dětí nosí ve společných prostorách školy ochranu úst a nosu, dodržují sociální distanc. Škola na tuto nutnost upozorňuje na třídních schůzkách a v průběhu školního roku cedulemi na dveřích šaten, na nástěnkách v šatnách či v umývárnách.

 • Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé či je zdravotně omezeno (úraz apod.), ověřit tělesnou teplotu dítěte či požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

 • V případě, že jsou na dítěti příznaky onemocnění (teplota, kašel, rýma, zvracení, bolesti břicha či jiné infekční onemocnění) patrné již při příchodu dítěte do školy, dítě není v případě přítomnosti zákonného zástupce vpuštěno do třídy. V případě, že jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy a dítě nedoprovází zákonný zástupce dítěte, je zákonný zástupce neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. V případě, že se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do místnosti mimo pavilony tříd či jiné izolaci od ostatních přítomných ve škole. Současně jsou zákonní zástupci dítěte neprodleně telefonicky vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy a dítě opouští budovu školy v nejkratším možném čase. Zdravotní péči poté zajišťuje zákonný zástupce ve spolupráci s lékařem.

 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění včetně alergického, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 • Do mateřské školy rovněž nemohou přivést zákonní zástupci dítě, které má ve vlasech vši. Pokud budou zjištěny ve vlasech dítěte vši, zákonný zástupce o tom bude

neprodleně informován a dítě si z mateřské školy musí odvést. Jeho povinností je dítě odvšivit, aby nedošlo k přenosu na další děti.

 • Dítěti nemohou být pedagogy v průběhu dne podávány žádné léky ani jiné léčivé přípravky jako vitamíny, homeopatika, masti apod. V případě, že dítě musí léky užívat dlouhodobě (diabetes apod.), budou mu podány jen na základě písemného vyjádření lékaře s vyznačením dávkování nebo v případě ohrožení života dítěte.

 • Ve všech prostorách mateřské školy včetně školní zahrady platí zákaz kouření včetně kouření elektronických cigaret, požívání alkoholu a dalších návykových látek.

 • V areálu mateřské školy platí zákaz pohybu zvířat, zákaz jízdy na kole, skateboardu apod.

 • Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat provozní řád zahrady, který je k dispozici

v šatnách dětí.

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • Mateřská škola má vypracovaný Preventivní program školy, který je součástí Školního vzdělávacího programu. Jedním z hlavních cílů je vytváření příznivého sociálního prostředí, vytváření a rozvíjení kladných vzájemných vztahů mezi dětmi, pedagogickými a ostatními pracovníky školy a vedení k prosociálnímu chování a ke zdravému životnímu stylu.

Cíle preventivního programu jsou naplňovány jednak průběžně v rámci dosahování cílů obsažených v integrovaných blocích ŠVP a v rámci každodenního působení na děti. Některé cíle jsou naplňovány formou projektů a programů, které jsou zařazovány během roku.

Děti jsou vhodně seznamovány s rizikovým chováním a sociálně-patologickými jevy jako jsou drogová závislost, kouření, alkoholismus, šikana, vandalismus, kriminalita, závislost na počítači, televizi apod.

 • Je kladen velký důraz na spolupráci s rodinou dítěte a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.

 

 

 

Článek 5

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí i zákonných zástupců

 

 • Pedagogické pracovnice poučí děti o šetrném zacházení s majetkem školy (učebními pomůckami, hračkami, zařízením uvnitř budovy i na školní zahradě) a vedou děti ke správnému zacházení s tímto zařízením. Zároveň dbají na to, aby se děti chovaly šetrně i k přírodě.

 • Zákonní zástupci dětí a jimi písemně pověřené osoby jsou povinny chovat se v době pobytu v mateřské škole tak, aby nedocházelo k poškození majetku školy.

 • Mateřská škola je dle daného režimu uzamykána. Návštěvám odemykají zaměstnanci školy.

 • Zákonní zástupci a jimi písemně pověřené osoby vstupují do prostor určených pro vzdělávání dětí (školní zahrada, šatny dětí, herny, jídelny, spojovací hala) a chodby ve správním pavilonu, kde jsou kanceláře ředitelky školy a provozářky. Po škole se pohybují v návlecích na obuv s výjimkou vstupu do šaten a chodby v hospodářském pavilonu.

 

 

Článek 6

 

Závěrečné ustanovení

 

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dětí a jimi písemně pověřené osoby a všechny zaměstnance školy.

S vybranými částmi školního řádu jsou seznámeny děti. Forma seznámení odpovídá věku a rozumovým schopnostem dětí.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.9.2021 a ruší předchozí znění školního řádu č.j. MSW 113 /2020/RE.

 

 

V Lanškrouně dne 31.8. 2021

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyn ředitelky k distančnímu vzdělávání

Příloha č.1 ke Školnímu řádu č.j. MSW 146/2021/RE

 

Úvod

Tento pokyn je vydán na základě zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a na základě Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT dne 23.9.2020.

 

Vymezení distančního vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, vyhlášených např. KHS, Ministerstvem zdravotnictví či vládním usnesením nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než poloviny dětí jedné třídy či oddělení, přičemž se jedná o děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud je z důvodu karantény nebo kvůli mimořádným plošným opatřením zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí v MŠ, přechází na distanční výuku celá škola, přičemž účastnit se jí musí děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

 

Pokud se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v situaci, kdy nejsou děti přítomné ve škole např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.

 

 

Principy a zásady

Škola při vzdělávání na dálku dodržuje základní principy a zásady:

 

 • držíme se jasných pravidel – daných pokynem k distančnímu vzdělávání

 • zapojujeme každého a komunikujeme s dětmi a rodiči – dáváme možnost využití různých komunikačních kanálů, poskytujeme konzultace

 • podporujeme se – motivujeme děti na dálku, snažíme se o sdílení a interakci učitel-dítě-rodiče

 • monitorujeme a vyhodnocujeme – nenecháváme bez zpětné vazby splněné úlohy, abychom posilovali u dětí radost ze zvládnutého, nenecháváme bez odezvy podněty rodičů

 

 

Způsob komunikace

O tom, že prezenční výuka dotčených dětí či dětí celé školy přechází na výuku distančním způsobem, jsou rodiče informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v evidenčním listu dítěte a prostřednictvím webových stránek školy.

Webové stránky jsou hlavním komunikačním kanálem školy pro zákonné zástupce a jejich děti v době distančního vzdělávání.

Na webové stránky jsou umísťovány informace, dokumenty, doporučení, úkoly, pracovní listy, vzdělávací videa připravená učitelkami školy a další tipy a náměty na společné aktivity dětí a rodičů. Na webových stránkách funguje odkaz padlet.com, prostřednictvím kterého lze také komunikovat, posílat vzkazy učitelkám, být ve virtuálním prostoru s ostatními dětmi, zasílat na virtuální nástěnku obrázky a fotografie.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost připojit se k webovým stránkám, komunikace může probíhat telefonicky, případně osobně. Rodiče mohou komunikovat také v uzavřené facebookové skupině, pokud ji třída má založenu.

V případě jakýchkoliv dotazů (organizace výuky, dotazy k řešení zadaných úloh apod.) má rodič vždy možnost konzultace s třídní učitelkou či ředitelkou telefonicky či e-mailem. Škola bude přizpůsobovat distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých dětí, respektive rodičů, ale také personálním a technickým možnostem školy.

 

 

Formy vzdělávání

Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu „S písničkou za poznáváním světa“ v míře odpovídající okolnostem.

 

V MŠ nebude probíhat typická on-line výuka, kdy musí být děti digitálně připojeny ve stejný čas na stejném místě. (nebo jen ve výjimečných případech). On-line výuka je realizována tak, že učitel vyvěšuje zadání samostatné či skupinové práce prostřednictvím ICT techniky. Děti na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a ve stanoveném termínu je odevzdávají.

Z forem vzdělávání využívá škola také off-line výuku. Sem náleží plnění praktických úkolů v domácnosti, výtvarné práce, vyrábění, tvoření, didaktické úkoly, hry, grafomotorická cvičení apod.

Zadávání úloh včetně termínu plnění je zveřejňováno dvakrát týdně.

 

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením. Podpůrná opatření spočívají mj. v poradenské pomoci školy a ŠPZ, úpravě obsahu, forem a metod vzdělávání, v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání a v dalších opatřeních uvedených v PLPP nebo IVP dítěte.

 

Absence a omlouvání z výuky na dálku

Do třídní knihy se zapisuje tak, aby bylo zřejmé, že třída či její část přešla na distanční výuku. Pokud přešla část třídy na distanční výuku, jsou zaznamenány obsahy vzdělávání obou skupin, pokud jsou odlišné. Do třídní knihy je zaznamenávána také absence dětí, která je posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. I z distanční výuky musí být dítě omluveno za stejných pravidel jako u prezenční docházky.

 

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

 

Příloha č. 2 ke školnímu řádu č.j. MSW 146/2021/RE

 

Výtah základních protiepidemických opatření v MŠ od 1.9.2021

 1.  

 

 • Všechny děti /tzn. děti ve věku 2-7 let/ se pro pobyt v mateřské škole nemusí testovat. Děti nemusí nosit ochranu úst a nosu ve třídě, ve společných prostorách školy ani v prostorách zahrady.

 • V mateřské škole může pobývat pouze dítě zdravé bez typických příznaků nemocí. Dítě s příznaky infekčního onemocnění jako je rýma, kašel, bolest hlavy, trávicí potíže atp. nemůže být do třídy přijato.

 • Před vstupem do třídy si ráno děti myjí ruce teplou vodou a antibakteriálním mýdlem po dobu 20-30 sekund, utírají se ručníkem označeným jejich značkou, doprovázející osoby případně papírovými ručníky.

 • Ve škole se doprovázející osoby dětí pohybují v respirátoru, při vstupu do budovy použijí připravenou desinfekci za vstupními dveřmi.

 • Ve škole se rodiče či doprovázející osoby zdržují co nejméně, v šatně v počtu max. 3 dospělí a udržují rozestupy v budově školy i celém areálu školy.

 • V případě, že dítě pobývalo v zemi s vysokým či velmi vysokým rizikem, nemůže po návratu ihned nastoupit do MŠ a musí být dle platných předpisů v samoizolaci. Rodiče informují školu.

 

Další pravidla jsou zakotvena ve školním řádu a provozním řádu školy ze dne 1.9.2021.

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

V Lanškrouně dne 1.9.2021

 


 

 

 

 

 


 

print Formát pro tisk