Kategorie: Dokumenty

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DÉTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK.ROK 2022/23

 

 

 

SMĚRNICE

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

 

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí (dále jen mateřská škola) se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, zákonem č.500/2004 Sb., Správní řád v platném znění a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

 

Organizace zápisu

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu k podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2022/2023 a zveřejní je v místě obvyklém (budova a vývěska MŠ, úřední deska města, webové stránky mateřské školy, Městské noviny). Ředitelka stejně učiní i v případě dalšího zápisu pro cizince podle §2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., který se bude konat v termínu 1.6.-15.7.2022.

Děti jsou přijímány na základě podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /dále jen žádost/ zákonného zástupce dítěte. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem -§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Součástí žádosti proto bude doložení splnění povinnosti podrobení se stanoveným pravidelným očkováním, případně doložení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce splnění dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Přílohou žádosti bude také prostá kopie rodného listu dítěte.

 

 

 

Počet přijatých dětí je vázán na kapacitu školy, její materiální, hygienické a další podmínky, individuální potřeby přijímaných dětí a jejich ochranu a bezpečnost.

 

Termín běžného zápisu podle §34 odst.2 školského zákona:

2.května – 16. května 2022

Místo zápisu: osobně odevzdání v budově MŠ Wolkerova 85 kancelář ředitelky 5.5. 2022, doručení dálkovým způsobem 2.5.-16.5.2022

Termín dalšího zápisu pro cizince podle §2 odst. 5 zákona č.67/2022 Sb. : 1.6.2022-15.7.2022

Místo zápisu: osobně odevzdání v budově MŠ Wolkerova 85 v kanceláři ředitelky nebo doručení dálkovým způsobem 1.6.-15.7.2022

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  • řádně vyplněná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře – žádost lze vyzvednout osobně v mateřské škole nebo získat na webových stránkách www.ms-wolkerova.cz

  • příloha žádosti – prostá kopie rodného listu dítěte

      • u cizích státních příslušníků – prostá kopie dokladu oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

Veškerá komunikace mezi školou a zákonnými zástupci bude probíhat osobně, prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo poštou. V případě osobního předávání dokladů či informací je vhodné předem si domluvit termín s ředitelkou školy na tel. 465 322 596 nebo 775 445 598 s výjimkou dne 5.5.2022.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ve správním řízení podle kritérií pro školní rok 2022-2023, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Ředitelka mateřské školy stanovila kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou přílohou č.2 této směrnice. Podle nich bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

V kritériích je zakotveno, že do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179, odst.3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením (děti v §16 odst.9) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání je od 5 let, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, tzn. je od

1. září 2022 povinné pro děti, které dosáhnou ke dni 31.8.2022 věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech čtyři souvislé hodiny denně. Má-li být dítě vzděláváno individuálně, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

 

V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné lanškrounské mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě podané žádosti o přijetí ve vypsaném termínu a dle kapacity školy /nejvyššího povoleného počtu dětí/, a to dle rozvrhu provozu lanškrounských mateřských škol.

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí

 

Zákonní zástupci dětí budou o výsledku správního řízení písemně vyrozuměni do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí, které se vydává, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. O registračním čísle budou zákonní zástupci informováni ředitelkou školy. Seznam bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručováno doporučeným dopisem poštou do vlastních rukou.

 

V Lanškrouně dne 4.4. 2022

Mgr. Kristina Popelářová, DiS. ředitelka mateřské školy

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

tel.: 465 322 596, 775 445 598

e-mail: mswolkerova@inlan.cz PSČ 563 01

___________________________________________________________________

 

Oznámení veřejnosti o konání zápisu a jeho organizaci

Příloha č.1 ,,Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023“, č.j. MSW 44/2022/RE

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne po dohodě se zřizovatelem, v souladu

s právními předpisy, a v souladu se směrnicí školy o přijímání k předškolnímu vzdělávání uskuteční se v období od 2. května 2022 do 16. května 2022.

 

Podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte je možné doručit:

 

OSOBNÍM PODÁNÍM DNE 5.5.2022 V BUDOVĚ MATEŘSKÉ

ŠKOLY V KANCELÁŘI ŘEDITELKY

od 8.00 do 16.00 hod.

 

Dále je možné doručit žádost od 2.5. do 16.5. 2022 do datové schránky školy ID u6mwy4y nebo od 2.5. do 16.5. 2022 poštou na adresu Mateřská škola, Wolkerova 85, 563 01 Lanškroun.

V případě osobního podání v jiný než výše uvedený den je třeba domluvit si termín na tel. čísle 465 322 596 nebo 775 445 598.

 

Dokumenty potřebné k zápisu, které budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem:

  • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře o podrobení se stanovenému očkování – žádost lze vytisknout z webových stránek školy www.ms-wolkerova.cz /rubrika Aktuality/ nebo vyzvednout přímo v mateřské škole od 11.4.2022

  • příloha žádosti – prostá kopie rodného listu dítěte

  • u cizích státních příslušníků příloha – prostá kopie dokladu oprávnění k pobytu na území České republiky, doklad o současném místu pobytu

 

 

V Lanškrouně dne 4.4.2022

Mgr. Kristina Popelářová, ředitelka školy

 

 


 

 

 

print Formát pro tisk