Zdroj: https://ms-wolkerova.cz/dokumenty/uplata-za-predskolni-vzdelavani-v-ms  •  Vydáno: 3.7.2020 15:46  •  Autor: Radka a Stáňa

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

1. Tato směrnice je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

2. Tato směrnice blíže upravuje v rámci výše uvedených předpisů úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí.

 

Čl. 2 Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen „úplata“)

tvoří základní částka, kterou stanoví ředitel mateřské školy na období školního roku (tzn. od 1.9.) a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci dítěte při přijetí dítěte.

 

Čl. 3 Stanovení výše skutečných průměrných neinvestičních měsíčních výdajů na dítě

 

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské .škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce.

Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítávají platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost,odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdrav. pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedag. pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.

 

 

Čl. 4. Výše základní částky úplaty

 

Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního

roku stanoví pro děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Výše základní měsíční částky úplaty pro celodenní provoz je uvedena v příloze č.1 této směrnice.

 

 

Čl. 5 Placení úplaty

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle čl. 6.

 

Na vyžádání zákonného zástupce dítěte bude vystaven doklad o zaplacení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte.

 

 

 

Čl. 6 Osvobození od placení úplaty

 

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

O osvobození od placení úplaty rozhodne ředitelka mateřské školy na základě předložené žádosti zákonného zástupce dítěte (vyplnění tiskopisu MŠ) a prokázání výše uvedených skutečností.

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 školského zákona).

 

 

Čl. 7 Snížení úplaty

 

 

 

 

Jednotlivé stanovené částky jsou uvedeny v přílohách tohoto dokumentu.

 

 

Čl. 8 Neplacení úplaty

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout ve správním řízení o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9. 2020 a ruší předchozí znění směrnice „Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ“ č.j. 124/2019/RE ze dne 27.6.2019.

 

 

V Lanškrouně dne 27.6.2019

 

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí

 

 

Příloha č.1 ke směrnici Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

č.j. MSW 80/2020/RE

 

 

Stanovení výše úplaty s účinností od 1.9.2020

 

 

snížená základní částka úplaty 300,-Kč měsíčně

docházka upravena jako sdílené místo, polodenní docházka

 

 

 

Úplatu je třeba hradit na účet mateřské školy dle stanov této směrnice a dle pravidel Vnitřního řádu školní jídelny.

 

 

V Lanškrouně dne 15.6.2020