Kategorie: Školní jídelna

STRAVOVACÍ ŘÁD MŠ

POKYN KE STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Bod 1

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění. Dítě se stravuje vždy, pokud je v době podávání jídla přítomno v mateřské škole.

Přihlašování a odhlašování stravování se provádí osobně v MŠ nebo na telefonním čísle

465 322 596, změnu je třeba nahlásit vždy den předem do 14.30 hodin.

 

Bod 2

Při náhlém onemocnění dítěte je možné oběd první den vyzvednout od 11.15 hod. do 11.45 hod.

v hospodářské budově. Oběd je vydáván v jednorázových plastových obalech. Jídlo je určené k přímé spotřebě. Po ukončení výdeje ve škole již mateřská škola jídlo nevydává. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

V případě delší neomluvené absence bude poplatek za stravné zrušen teprve 3.den. (viz. Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Výpis ze školského zákona a vyhlášky

Školský zákon č. 561/2004 Sb § 122 odst. 2 – dětem v mateřských školách se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Vyhláška č. 107/2005 Sb. v platném znění § 4 odst. 9 – první den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt v MŠ.

 

Bod 3

Stravné a úplata jsou hrazeny zálohově převodem na bankovní účet MŠ. Zákonný zástupce zasílá měsíčně na bankovní účet mateřské školy zálohu ve výši 1200,- Kč. U dětí, jimž je vzdělávání poskytováno bezúplatně (§123 odst.2 školského zákona v platném znění) a v případech osvobození od placení úplaty je záloha ve výši 800,- Kč měsíčně určena na stravné. Zákonný zástupce uhradí částku tak, aby byla připsána na účet MŠ nejpozději 14. den daného měsíce. Zákonný zástupce musí uvádět variabilní symbol, který mu byl přidělen, případně i jméno dítěte.

 

Bod 4

Čerpání stravného (aktuální přeplatek či nedoplatek) za daný měsíc je vyvěšeno pravidelně jedenkrát měsíčně na nástěnkách v šatnách dětí. Vyúčtování bude provedeno na konci daného školního roku, tj. nejdéle k 31.8. Případný přeplatek bude zaslán na bankovní účet zákonného zástupce dítěte, který bude uveden na přihlášce ke stravování.

 

 

Bod 5

Ochrana osobních údajů

Informace o strávnících jsou využívány a uchovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Školní jídelna osobní údaje získané od strávníků nebo jejich zákonných zástupců užívá výhradně pro vnitřní potřebu jídelny, pro účely sjednání a vyúčtování stravného a úplaty. Souhlas s poskytnutím osobních údajů je dán podpisem na přihlášce ke stravování. Zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat.

 

Bod 6

Stravovací řád je trvale vyvěšen v šatnách dětí, v chodbě provozního pavilonu a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou s ním seznámeni na zahajovacích třídních schůzkách.

 

 

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.9.2020 a ruší předchozí znění školního řádu č.j. 129/2019/RE.

 

 

Irena Langrová

provozářka a vedoucí ŠJ školy

 

 


 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.