Úvod

Mateřská škola se nachází v poměrně klidné části města v blízkosti centra. Do provozu byla uvedena v roce 1977 jako závodní mateřská škola. V současné době je samostatným právním subjektem. Je příspěvkovou organizací města Lanškroun, které je jejím zřizovatelem.

Mateřská škola s celodenním provozem má tři třídy s celkovou kapacitou 81 dětí. Součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní. Přízemní budova školy sestává z několika vzájemně propojených pavilonů, z nichž jsou tři určeny pro jednotlivé třídy a čtvrtý je pavilon provozní. Jednotlivé třídy s názvy Berušky, Včelky a Motýlci mají vlastní zázemí – hernu, jídelnu, šatnu, sociální zařízení včetně vlastního vchodu do budovy. Všechny prostory jsou světlé, prostorné a moderně vybavené.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „S písničkou za poznáváním světa“. Vzdělávací program si vedle hlavního cíle - harmonického rozvoje osobnosti dítěte – klade také za cíl podporovat hudební cítění a zdraví dětí. Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány postupně dle věku. Naší snahou je poskytnout dětem dostatek podnětů a příležitostí k poznávání světa, vést je k samostatnosti a samostatnému rozhodování, dosahovat u nich dobrých komunikačních, předčtenářských a předmatematických dovedností tak, aby úspěšně zvládly vstup do základní školy.

Školní vzdělávací program je rozšířen o další vzdělávací a zážitkové programy a projekty. Děti se mohou účastnit např. plaveckého výcviku, během roku probíhají návštěvy filmových a divadelních představení, výlety apod.. V MŠ jsou pravidelně realizovány projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu, na podporu prosociálního chování dětí, multikulturní výchovu, dopravní výchovu apod. Na škole pracuje pro hudebně nadané děti pěvecký soubor „Motýlek“, jenž vystupuje při různých společenských příležitostech.

Ve škole je dětem poskytována intenzivní logopedická péče vyškolenými logopedickými asistentkami, která probíhá v úzké spolupráci s klinickými logopedy. Individuální péče je věnována také dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola disponuje rozlehlou zahradou v přírodním stylu s lanovým centrem, plavenými kládami, přírodním svahem se skluzavkou, pískovišti a dalšími dřevěnými herními prvky městečko "Bimbi" a "Tivoli". Zahrada je využívána nejen k pohybovým aktivitám, ale také k uskutečňování činností na podporu ekologického chování a dosahování přírodovědné gramotnosti. Probíhá zde i setkávání rodičů, dětí a pedagogů při společných akcích.