Zdroj: https://ms-wolkerova.cz/dokumenty/skolni-rad  •  Vydáno: 31.8.2020 14:16  •  Autor: Radka a Stáňa

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí vydává školní řád, který upravuje

 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

b) provoz a vnitřní režim školy

 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Školní řád je zpracovaný v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Je zveřejněn na přístupném místě ve škole (šatny dětí), na webových stránkách mateřské školy. Zákonní zástupci dětí jsou informováni o jeho vydání a obsahu také na rodičovských schůzkách.

 

Zřizovatelem Mateřské školy, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí je Město Lanškroun. Mateřská škola (dále MŠ) je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací na základě usnesení Zastupitelstva Města Lanškroun č.130/2002.

 

 

 

 

 

 

Článek 2

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i ostatními pracovníky

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem rozvíjet a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy.

Odpovědnost zákonných zástupců za vývoj a výchovu svého dítěte je prvořadá.

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy usilují o vytváření dobrých vztahů se zákonnými zástupci dětí, se snahou o vstřícné a věcné jednání, které bude základem pro naplňování cílů vzdělávání dítěte a také jeho spokojenosti v mateřské škole.

Zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne škole nebo jiné důležité informace o dítěti, jsou důvěrné a všichni pracovníci školy se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /GDPR/.

 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, k jejichž naplnění přispívají pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

 

Dítě má právo na vzdělávání v  souladu se zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění, kde předškolní vzdělávání :

 

Dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.

Dítě má právo na psychicky i fyzicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Při vzdělávání mají děti práva, která vycházejí z Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte.

 

Podrobnosti k výkonu práv dětí:

 

a tolerance.

 

Vzájemné vztahy ve škole

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců v podmínkách MŠ

 

apod., které jsou také součástí ŠVP.

k podstatným záležitostem při vzdělávání jejich dětí. K řešení těchto otázek mají

právo využít konzultačních hodin pedagogů nebo si dohodnou termín schůzky

s pedagogickým pracovníkem, ředitelkou školy, případně jiným pracovníkem školy

v jinou vyhovující dobu.

 

 

Článek 3

Provoz a vnitřní režim školy

 

Základní organizace a provoz MŠ

,,S písničkou za poznáváním světa“, který je zpracován dle RVP PV. Upřesňuje cíle, obsah i formy vzdělávání v návaznosti na  podmínky školy. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je uložen na přístupném místě ve škole (šatny dětí), kde se s ním mohou zákonní zástupci dětí i veřejnost blíže seznámit.

Děti jsou do tříd rozděleny postupně dle data narození, ale zároveň ředitelka přihlíží při rozdělení dětí k potřebám dětí a k podmínkám školy.

 

Třídy:

,,Berušky“ - 2-4leté děti

,,Včelky“ - 4-5leté děti

,,Motýlci“ - 5-7leté děti

Každá třída má svou organizaci dne - režim, který je pouze vodítkem v denním programu. Pedagogické pracovnice ho přizpůsobují aktuálním potřebám a přáním dětí, dále je přizpůsobován v případě různých akcí, projektů či programů, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu, a také v dalších neplánovaných případech, které se vyskytnou během roku.

 

popřípadě ze zahrady mateřské školy v době od 12.30 do 12.50 hod. a od 14.30 do 16.30 hod., a to vždy osobním kontaktem s učitelkou.

 

 

Denní program v MŠ

 

6.30-10.00 -scházení dětí, ranní hry a volné aktivity dle přání dětí či nabídky

učitelky

-individuální péče dětem

-ranní cvičení a pohybové hry, tanečky

-hygiena

-didakticky zacílené činnosti (ve skupinách či individuálně vycházející

ze ŠVP, TVP - probíhají denně dle vlastního zájmu dětí se řízených

činností zúčastnit)

-skupinová a individuální péče dětem (dětem s odkladem školní

docházky, nadaným dětem, dětem se SVP, dětem s potřebou rozvoje jazyka a výslovnosti apod.

-volné hry dětí

 

9.00 -svačina (probíhá formou samoobslužnosti, případně s pomocí

učitelky-dle schopností dítěte)

-hygiena

 

10.00-12.00 -pobyt venku (školní zahrada, vycházky), důvodem zkrácení či vynechání pobytu venku jsou: inverzní počasí, případně znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 stupňů

-hygiena

 

12.00-12.30 -oběd (polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo si dle

možností odebírají děti samy, případně roznášejí provozní pracovníci či učitelky)

 

12.30-14.15 -hygiena, odpolední odpočinek, klidové činnosti, doplňkové programy

14.15-14.30 -svačina

 

14.30-16.30 -pohybová aktivita (pohyb. hry, tanečky, motivační cvičení,..) , hry a zájmové činnosti, pokračování a dokončování prací a činností z dopoledního programu, pobyt venku na školní zahradě

 

 

Přijímání dětí do mateřské školy

 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, a to v době od 2.5. do 16.5. a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (Městské noviny, webové stránky školy i zřizovatele, vyvěšení oznámení o zápisu ve vývěsce na oplocení mateřské školy).

o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka je maximálně 3 měsíce.

 

Ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

Ukončit předškolní vzdělávání nelze dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

ORGANIZACE V MŠ – povinná předškolní docházka, individuální vzdělávání, přivádění, předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání dětí

 

Povinná předškolní docházka

Povinnou předškolní docházkou se rozumí pravidelná denní docházka v pracovních dnech s výjimkou období školních prázdnin vyhlášených MŠMT. Minimální rozsah povinné docházky je ředitelkou školy stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hodin.

Zákonný zástupce musí zajistit, aby dítě s povinnou předškolní docházkou docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy, a to písemně s uvedením důvodu absence do omluvného listu dítěte.

.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) telefonicky na číslo školy 465 322 596

b) osobně třídní učitelce, ředitelce nebo jinému přítomnému pracovníkovi

(omluva s dobou nepřítomnosti je zapsána pracovníkem, který hovor přijal či se zákonným zástupcem osobně hovořil)

 

Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději 3 dny ode dne výzvy.

V případě zvýšené omluvené absence či velmi nepravidelné omluvené absence ověřuje ředitel školy její věrohodnost, tzn. může požadovat potvrzení lékaře o nemoci dítěte či potvrzení o jiných důvodech absence.

Nepřítomnost dětí je pravidelně vyhodnocována třídním učitelem. Neomluvenou či zvýšenou omluvenou absenci dítěte řeší třídní učitelka společně s ředitelkou školy pohovorem se zákonným zástupcem dítěte a při pokračující nepřítomnosti dítěte postupuje věc podle §34a odst.4 orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

Zákonný zástupce, jehož dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli školy nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. V průběhu školního roku lze plnit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli mateřské školy.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a také důvody pro individuální vzdělávání.

Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být vzděláváno, které vycházejí z RVP PV.

Mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v těchto oblastech a doporučuje další postup při vzdělávání. Termín prvního ověření je stanoven v době od 15.11. do 30.11., náhradní termín v době od 10.12. do 18.12. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte. Ověřováním se rozumí přezkoušení dítěte v jednotlivých oblastech společně s předložením výstupů ve formě portfólia dítěte. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

 

Distanční vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, např. KHS nebo Ministerstva zdravotnictví nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než poloviny dětí jedné třídy či oddělení, přičemž se jedná o děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud je z důvodu karantény nebo kvůli mimořádným plošným opatřením zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí v MŠ, přechází na distanční výuku celá škola.

O tom, že prezenční výuka dotčených dětí či dětí celé školy přechází na výuku distančním způsobem, jsou rodiče informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v evidenčním listu dítěte a prostřednictvím webových stránek školy. Škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých dětí, respektive rodičů, tak personálním a technickým možnostem školy.

 

 

Přivádění, předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání dětí

 

Písemné pověření a zmocnění k vyzvedávání dítěte podepsané zákonným zástupcem dítěte předají zákonní zástupci učitelkám v jednotlivých třídách mateřské školy na počátku školního roku.

Při nepřítomnosti delší než 14 dní doloží zákonný zástupce důvod nepřítomnosti v písemné formě, a to na předtištěný formulář u třídní učitelky, u dětí s povinnou předškolní docházkou do omluvného listu při každé absenci.

 

 

Stravování dětí v mateřské škole

 

v mateřské škole.

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

u provozářky MŠ.

(podrobnosti viz. Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ a Pokyn rodičům ke stravování v MŚ)

 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

 

přerušit nebo omezit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

 

 

Ostatní informace k organizaci v MŠ

 

s pedagogickými pracovníky, případně i ostatními pracovníky školy.

 

 

Článek 4

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ze strany školy

 

V souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.57/2010 vyhotoví a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) nejvýše o 8 dětí nebo b) nejvýše však o 11 dětí

v bezpečné vzdálenosti od něj.

jejich plody, pokud ke konzumaci nejsou výslovně určené a podobně.

k ostražitosti a předcházení ohrožení zdraví dětí.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ze strany zákonných zástupců

 

neprodleně informován a dítě si z mateřské školy musí odvést. Jeho povinností je dítě odvšivit, aby nedošlo k přenosu na další děti.

v šatnách dětí.

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Cíle preventivního programu jsou naplňovány jednak průběžně v rámci dosahování cílů obsažených v integrovaných blocích ŠVP a v rámci každodenního působení na děti. Některé cíle jsou naplňovány formou projektů a programů, které jsou zařazovány během roku.

Děti jsou vhodně seznamovány s rizikovým chováním a sociálně-patologickými jevy jako jsou drogová závislost, kouření, alkoholismus, šikana, vandalismus, kriminalita, závislost na počítači, televizi apod.

 

 

 

Článek 5

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí i zákonných zástupců

 

 

 

Článek 6

 

Závěrečné ustanovení

 

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dětí a jimi písemně pověřené osoby a všechny zaměstnance školy.

S vybranými částmi školního řádu jsou seznámeny děti. Forma seznámení odpovídá věku a rozumovým schopnostem dětí.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.9.2022 a ruší předchozí znění školního řádu č.j. MSW 146 /2021/RE.

 

 

V Lanškrouně dne 31.8. 2022

 

Mgr. Kristina Popelářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

 

 

 

Pokyn ředitelky k distančnímu vzdělávání

Příloha č.1 ke Školnímu řádu č.j. MSW 146/2021/RE

 

Úvod

Tento pokyn je vydán na základě zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a na základě Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT dne 23.9.2020.

 

Vymezení distančního vzdělávání

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, vyhlášených např. KHS, Ministerstvem zdravotnictví či vládním usnesením nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než poloviny dětí jedné třídy či oddělení, přičemž se jedná o děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Pokud je z důvodu karantény nebo kvůli mimořádným plošným opatřením zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí v MŠ, přechází na distanční výuku celá škola, přičemž účastnit se jí musí děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

 

Pokud se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v situaci, kdy nejsou děti přítomné ve škole např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.

 

 

Principy a zásady

Škola při vzdělávání na dálku dodržuje základní principy a zásady:

 

 

 

Způsob komunikace

O tom, že prezenční výuka dotčených dětí či dětí celé školy přechází na výuku distančním způsobem, jsou rodiče informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v evidenčním listu dítěte a prostřednictvím webových stránek školy.

Webové stránky jsou hlavním komunikačním kanálem školy pro zákonné zástupce a jejich děti v době distančního vzdělávání.

Na webové stránky jsou umísťovány informace, dokumenty, doporučení, úkoly, pracovní listy, vzdělávací videa připravená učitelkami školy a další tipy a náměty na společné aktivity dětí a rodičů. Na webových stránkách funguje odkaz padlet.com, prostřednictvím kterého lze také komunikovat, posílat vzkazy učitelkám, být ve virtuálním prostoru s ostatními dětmi, zasílat na virtuální nástěnku obrázky a fotografie.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost připojit se k webovým stránkám, komunikace může probíhat telefonicky, případně osobně. Rodiče mohou komunikovat také v uzavřené facebookové skupině, pokud ji třída má založenu.

V případě jakýchkoliv dotazů (organizace výuky, dotazy k řešení zadaných úloh apod.) má rodič vždy možnost konzultace s třídní učitelkou či ředitelkou telefonicky či e-mailem. Škola bude přizpůsobovat distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých dětí, respektive rodičů, ale také personálním a technickým možnostem školy.

 

 

Formy vzdělávání

Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu „S písničkou za poznáváním světa“ v míře odpovídající okolnostem.

 

V MŠ nebude probíhat typická on-line výuka, kdy musí být děti digitálně připojeny ve stejný čas na stejném místě. (nebo jen ve výjimečných případech). On-line výuka je realizována tak, že učitel vyvěšuje zadání samostatné či skupinové práce prostřednictvím ICT techniky. Děti na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a ve stanoveném termínu je odevzdávají.

Z forem vzdělávání využívá škola také off-line výuku. Sem náleží plnění praktických úkolů v domácnosti, výtvarné práce, vyrábění, tvoření, didaktické úkoly, hry, grafomotorická cvičení apod.

Zadávání úloh včetně termínu plnění je zveřejňováno dvakrát týdně.

 

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením. Podpůrná opatření spočívají mj. v poradenské pomoci školy a ŠPZ, úpravě obsahu, forem a metod vzdělávání, v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání a v dalších opatřeních uvedených v PLPP nebo IVP dítěte.

 

Absence a omlouvání z výuky na dálku

Do třídní knihy se zapisuje tak, aby bylo zřejmé, že třída či její část přešla na distanční výuku. Pokud přešla část třídy na distanční výuku, jsou zaznamenány obsahy vzdělávání obou skupin, pokud jsou odlišné. Do třídní knihy je zaznamenávána také absence dětí, která je posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. I z distanční výuky musí být dítě omluveno za stejných pravidel jako u prezenční docházky.

 

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

 

Příloha č. 2 ke školnímu řádu č.j. MSW 146/2021/RE

 

Výtah základních protiepidemických opatření v MŠ od 1.9.2021

  1.  

 

 

Další pravidla jsou zakotvena ve školním řádu a provozním řádu školy ze dne 1.9.2021.

 

 

 

Mgr. Kristina Popelářová

ředitelka školy

 

 

V Lanškrouně dne 1.9.2021