GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLE

 

Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se

k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID ,

e-mailem mswolkerova@inlan.cz nebo poštou na adrese Wolkerova 85, Lanškroun 563 01. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů -zákonní zástupci- na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Region Orlicko-Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 70939659 – Ing. Jiří Kment, tel. 604 720 062, kment@irot.cz a Pavel Neumeister, tel. 728 954 076, e-mail neumeister@irot.cz

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením §28 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů: jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly míst vliv na průběh vzdělávání.

 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány po dobu docházky dítěte do školy, po ukončení docházky podléhá nakládání s nimi spisovému a skartačnímu řádu.